Send a letter to Hazrat

Send a letter to Hazrat

https://github.com/igoshev/laravel-captcha