پخش زنده قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح) از ساعت - 04:57 الی 05:07

روضه منوره

صحن گوهرشاد

صحن جمهوری اسلامی

صحن انقلاب اسلامی

صحن آزادی

صحن پیامبر (ص)

گنبد مطهر

شنبه, 09 بهمن 1400

به طاها به یاسین

ساعت 00:00 5 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام نظافت

ساعت 00:05 30 دقیقه

مستند سفره های بهشتی

ساعت 00:35 55 دقیقه

چهارده معصوم علیهم السلام

ساعت 01:30 10 دقیقه

زیارت آل یاسین - مهدی رسولی

ساعت 01:40 40 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 02:20 10 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام پناهیان

ساعت 02:30 31 دقیقه

مستند سیاق

ساعت 03:01 55 دقیقه

مناجات شبانه - امیر عارف

ساعت 03:56 60 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 04:57 10 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد مقدس

ساعت 05:07 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت صبح

ساعت 05:14 21 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:05 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:10 10 دقیقه

مستند گنبد(1)

ساعت 07:20 37 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام راشد یزدی

ساعت 07:57 46 دقیقه

حدیث زندگی - روزها با ما حرف میزنند و بر ما گواهی میدهند

ساعت 08:43 7 دقیقه

مستند در این قطعه از بهشت

ساعت 08:50 35 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام ملکی

ساعت 09:25 30 دقیقه

دعای مکارم اخلاق

ساعت 09:55 24 دقیقه

به طاها به یاسین

ساعت 10:19 5 دقیقه

نقاره زنی

ساعت 10:24 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 11:34 10 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 11:44 6 دقیقه

اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

ساعت 11:50 30 دقیقه

چهارده معصوم علیهم السلام

ساعت 12:45 10 دقیقه

مستند گنبد(1)

ساعت 12:55 37 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام راشد یزدی

ساعت 13:32 46 دقیقه

حدیث زندگی - روزها با ما حرف میزنند و بر ما گواهی میدهند

ساعت 14:18 7 دقیقه

مستند در این قطعه از بهشت

ساعت 14:25 35 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام ملکی

ساعت 15:00 30 دقیقه

دعای مکارم اخلاق

ساعت 15:30 24 دقیقه

نقاره زنی

ساعت 15:54 5 دقیقه

گنجینه احکام - تبعیت در نماز

ساعت 15:59 10 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 17:02 11 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 17:13 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

ساعت 17:20 30 دقیقه

حدیث زندگی - اهمیت عمل صالح

ساعت 19:40 10 دقیقه

مستند گنبد(2)

ساعت 19:50 30 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام مقری

ساعت 20:20 45 دقیقه

مناجات شبانه - سعید حدادیان

ساعت 21:05 70 دقیقه

مستند دارالقرآن و حلقه های معرفت - قسمت دوم

ساعت 22:15 26 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام راشد یزدی

ساعت 22:41 30 دقیقه

مناجات خوانی - علی مالکی نژاد

ساعت 23:11 40 دقیقه

مشهدالرضا

ساعت 23:51 8 دقیقه

حدیث زندگی - اهمیت عمل صالح

ساعت 00:00 10 دقیقه

دلنوشته ها دلنوشته ها