مسابقه فرهنگی «یک پنجره خورشید»

مسابقه فرهنگی «یک پنجره خورشید» به مناسبت دهه آخر صفر برگزار می گردد. شما می توانید با انتخاب یک چند محور از محورهای نام برده شده در مسابقه شرکت کنید.

ویدويو های مرتبط