قرائت دعای افتتاح | مهدی نیکبخت | 7 اردیبهشت 99

قرائت دعای افتتاح با نوای آقای مهدی نیکبخت بمدت 37 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی