نماهنگ | ماجرای حضرت موسی(ع) و توکلشان به خدای متعال

ماجرای حضرت موسی(ع) و توکلشان به خدای متعال پخش از تلویزیون اینترنتی رضوی