نماهنگ | تا خراسان راهی نیست

#نماهنگ تا خراسان زیاد راهی نیست کاری از موسسه آفرینش های هنری در جهان جز تو تکیه‌گاهی نیست دل اسیر شب است و ماهی نیست تا خراسان زیاد راهی نیست چشم بر روی هم که بگذاری