نماهنگ | غیر از خدا چه کسی گناه می بخشد

🎥 #نماهنگ غیر از خدا چه کسی گناه می بخشد 🎙 آیت الله فاطمی نیا