ترتیل خوانی | جزء شش قرآن | 11 اردیبهشت 99

ترتیل خوانی جزء ششم قرآن کریم توسط آقایان مهدی شجاع ، حسین پور کویر و امید حسین نژاد از تلویزیون اینترنتی رضوی