منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

منتخب سخنرانی با موضوع درسهایی از قرآن توسط حجةالاسلام قرائتی به مدت 25 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی

ویدئوهای پیشنهادی