قرائت دعای افتتاح | علی ملائکه | 13 اردیبهشت 99

قرائت دعای افتتاح توسط آقای علی ملائکه به مدت 30 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی