دعای ابوحمزه ثمالی | مهدی سماواتی | 15 اردیبهشت 99

قرائت دعای ابوحمزه ثمالی توسط آقای مهدی سماواتی به مدت 45 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی