ترتیل خوانی | جزء سیزده قرآن کریم | 18 اردیبهشت 99

ترتیل خوانی جزء سیزدهم قرآن کریم به مدت 60 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی