شاهزاده و میرداماد | صابر خراسانی

حکایت شنیدنی شاهزاده و میرداماد، به‌ روایت صابر خراسانی