ترتیل قرآن | جزء 19 | 24 اردیبهشت 99

ترتیل خوانی جزء هجدهم قرآن کریم به مدت 63 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی