در اگر باز نگردد نروم باز به جایی | مهدی سروری

در اگر باز نگردد نروم باز به جایی...مهدی سروری در اگر باز نگردد نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی مناجات خوانی حاج مهدی سروری