مناجات خوانی | مهدی سروری | ۲۴ اردیبهشت ماه

مناجات خوانی توسط آقای مهدی سروری به مدت 30 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی