نماهنگ | بک یا الله

نماهنگ بک یا الله همه ی حرفم، شد خلاصه در تپش یک آه اشک چشمانم، شده با سوز دل من همراه