قرائت دعای ابو حمزه ثمالی | مهدی سروری | 26 اردیبهشت 99

قرائت دعای ابو حمزه ثمالی توسط آقای مهدی سروری به مدت 35 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی