به امید آمده ام خانه خرابم نکنی | مهدی سروری

به امید آمده ام خانه خرابم نکنی همه کردند جوابم تو جوابم نکنی