صدات کردم به دادم رسیدی | محمود کریمی

صدات کردم به دادم رسیدی حاجت روام کردی بدی ام ندیدی نماهنگ از مناجات حاج محمود کریمی