همچون تو خدایی داریم | سعید حدادیان

بارالها زگناهان همه سنگین باریم خوار و شرمنده به درگاه تو رو می آریم مناجات خوانی حاج سعید حدادیان