نماهنگ دعوت"صابر خراسانی"

نماهنگ" دعوت" با صدای صابر خراسانی دعوتم کردی و من دل دل نکردم دل سپردم سی شب و سی روز جز تو از کسی نامی نبردم