قرائت دعای فرج | علی فخار | 10 خرداد 99

قرائت دعای فرج توسط آقای علی فخار به مدت 6 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی