تکریم پدر و مادر

چرا خدا در قرآن مکررا در مورد تکریم پدر و مادر توصیه می کند و به تکریم فرزندان توسط ایشان اشاره ای هم ندارد! استاد انتصاری پاسخ می دهد.

نماهنگ ها پیشنهادی