قرائت دعای فرج | آقای مهدی سروری | 11 خرداد 99

قرائت دعای فرج توسط آقای مهدی سروری به مدت 14 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی