سخنرانی | حجة الاسلام اسدی | 11 خرداد 99

سخنرانی با موضوع مهاجرت از معصیت به وسیله شفاعت توسط حجة الاسلام اسدالله اسدی به مدت 32 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی