مناجات خوانی | جعفر اسلامی فر | 12 اردیبهشت 99

مناجات خوانی توسط حجة الاسلام جعفر اسلامی فر به مدت 43 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی