دعای فرج | محمد جواد مشکی باف | 12 خرداد 99

قرائت دعای فرج توسط آقای محمد جواد مشکی باف ساعت به مدت 15 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی