قرائت دعای فرج | کاظم غلامشاهی | 13 خرداد ماه

قرائت دعای فرج توسط آقای کاظم غلامشاهی به مدت 8 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی