قرائت زیارت | سید محمود صفاتی | 14 خرداد 99

قرائت زیارت مخصوص حضرت امام رضا علیه السلام همراه با مدیحه سرائی توسط آقای سید محمود صفاتی به مدت 20 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی