سخنرانی| حجة الاسلام پناهیان | 14 خرداد 99

سخنرانی با موضوع سبک زندگی اقتصادی امام خمینی (ره) توسط حجةالاسلام پناهیان به مدت 48 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی