قرائت دعای فرج | محمد تقی عطاپور | 15 خرداد 99

قرائت دعای فرج توسط محمد تقی عطاپور به مدت 15 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی