قرائت دعای فرج | آقای امیر کردی | 17 خرداد 99

قرائت دعای فرج و مداحی توسط آقای امیر کردی به مدت 15 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی