قرائت دعای فرج | امیر کردی | 19خرداد99

قرائت دعای فرج و مدیحه سرائی توسط آقای امیر کردی از تلویزیون اینترنتی رضوی