بیان احکام | حجة الاسلام رنجبر | 24 اردیبهشت 1401

بیان احکام و مسائل شرعی توسط حجة الاسلام مصطفی رنجبر ساعت 11:25 به مدت 20 دقیقه در رواق امام خمینی(ره) از کانال مراسم حرم مطهر رضوی

بیان احکام و مسائل شرعی توسط حجة الاسلام مصطفی رنجبر ساعت 11:25 به مدت 20 دقیقه در رواق امام خمینی(ره) از کانال مراسم حرم مطهر رضوی