مناجات خوانی | حجةالاسلام جعفر اسلامی فر | 21 خرداد 99

مناجات خوانی(استغاثه عارفانه) توسط حجةالاسلام جعفر اسلامی فر به مدت 24 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی