دعای فرج | محمد عباسی | 24 خرداد 99

قرائت دعای فرج توسط آقای محمد عباسی به مدت 3 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی