مناجات | ابوطالب خالق پور | 24 خرداد 99

مناجات خوانی (استغاثه عارفانه) توسط آقای ابوطالب خالق پور 40 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی