دعای فرج | محسن فنائی | 25 خرداد 99

قرائت دعای فرج توسط آقای محسن فنائی به مدت 5 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی