الگوپذیری از حضرت امام صادق علیه السلام | سخنران حجة الاسلام سید محمد جعفر طباطبائی | 26 خرداد 99

سخنرانی با موضوع الگوپذیری از حضرت امام صادق علیه السلام توسط حجة الاسلام سید محمد جعفر طباطبائی به مدت 20 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی