مرثیه سرائی | کاظم ذوقیان | 27 خرداد 99

مرثیه سرائی توسط آقای کاظم ذوقیان به مدت 15 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی