مناجات با خدا | حجة الاسلام حمیدی | 28 خرداد 99

قرائت مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه توسط حجة السلام مرتضی حمیدی به مدت 28 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی