قرائت زیارت | علی فخار | 1 تیر 99

قرائت زیارت مختصر حضرت امام رضا علیه السلام همراه با مدیحه سرایی توسط آقای علی فخار به مدت 13 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی