مراسم حرم | بیان احکام حجة الاسلام سعیدی نجات | 13 بهمن 1398

بیان احکام پرکاربرد توسط حجة الاسلام نقی سعیدی نجات ساعت 16:25 از رواق امام خمینی (ره)