نماهنگ | سلام به امام رضا علیه السلام

🎥#نماهنگ |سلام امام رضا(ع) از این حرم به اون حرم از این هوا به اون هوا از شهر خورشیدی قم به مشهد امام رضا(ع)