مراسم حرم | زیارت امین الله - علیرضا نژادحسین | 14 بهمن 98

قرائت زیارت امین الله توسط آقای علیرضا نژادحسین در تاریخ 14بهمن98 در رواق امام خمینی