ترتیل و تفسیر نیم جزء از قرآن کریم | 14 بهمن 98

ترتیل و تفسیر نیم جزء از قرآن کریم بعد از نماز صبح در تاریخ 14 بهمن 98