زیارت امین الله | جلال فریفته | 9 خرداد 99

قرائت زیارت امین الله و ذکر توسل توسط آقای جلال فریفته به مدت 15 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی