دعای فرج | محسن فنائی | 9 تیر 99

قرائت دعای فرج توسط اقای محسن فنائی به مدت 3 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی