قرائت زیارت | سید محمود صفاتی | 9 تیر 99

قرائت زیارت مختصر حضرت امام رضا علیه السلام توسط آقای سید محمود صفاتی به مدت 18 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی